Algemene voorwaarden


Garantieregeling STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt 4x4 Backcountry Travel B.V gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers).

Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van4x4 Backcountry Travel B.V wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).


Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan 4x4 Backcountry Travel B.V., maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na
afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van 4x4 Backcountry Travel B.V. niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.


Totstandkoming reisovereenkomst en aanbetaling

Na het boeken van een reis ontvangt u een factuur. Een aanbetaling van 30% dient binnen 10 dagen na factuurdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven. Op het moment dat het aanbetalingsbedrag op onze rekening staat beschouwt 4x4 Backcountry Travel dit als definitieve boeking. Tevens gaan we ervan uit dat de algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd zijn.

Degene die de reis boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale reissom voor zichzelf en alle andere deelnemers die met dezelfde boeking meegaan. Alle correspondentie wordt gevoerd via het adres van de hoofdboeker.

De reiziger is verplicht om persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reis, zoals ziekte/medicijngebruik/handicap, bij boeking kenbaar te maken.

 

Restant reissom

Het restant dient 4 weken voor de aanvangsdatum van de reis te worden voldaan. Indien de gehele reissom niet binnen deze termijn is voldaan, dan beschouwt 4x4 Backcountry Travel de boeking als geannuleerd. Hieraan zijn kosten verbonden!

Wanneer u binnen 4 weken voor vertrek boekt, dient u de gehele reissom in een keer over te maken.

In de totale reissom is alles inbegrepen wat is opgenomen bij “inclusief” in de reisbeschrijving van de betreffende reis.

 

Annulering

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de ontvangstdatum van de brief. Indien een definitieve boeking tot 28 dagen voor vertrek wordt geannuleerd, dan bent u het aanbetalingsbedrag (30%) verschuldigd.

Bij annulering van 28 tot 15 dagen voor vertrek bent u 50% van de totale reissom verschuldigd.

Bij annulering binnen 15 dagen voor vertrek bent u 100% van de totale reissom verschuldigd.

4x4 Backcountry Travel kan de reis tot 14 dagen voor de vertrekdatum annuleren indien het minimum aantal deelnemers voor de reis niet bereikt wordt, het minimum aantal deelnemers voor elke reis staat vermeld in de reisbeschrijving. Degene die de reis geboekt heeft ontvangt alle tot dan toe gedane betalingen inzake deze reis binnen 1 week na annulering volledig terug.

 

Restitutie

Indien u zelf later vertrekt dan de vertrekdatum of indien u de reis eerder afbreekt, vindt geen restitutie plaats. Als u gedurende de reis niet het volledige programma volgt, vindt geen enkele restitutie plaats.

Indien 4x4 Backcountry Travel onverhoopt een reis dient te annuleren, doet zij dit altijd schriftelijk en voor de geplande vertrekdatum. In dat geval zal 4x4 Backcountry Travel het tot dan toe betaalde bedrag volledig retourneren aan de klant.

 

Aanpassingen

Gegeven de avontuurlijke aard van onze reizen moeten wij deze soms aan de lokale omstandigheden aanpassen, dit doen wij op een zodanige manier dat de aard van de reis hierdoor niet wezenlijk zal veranderen.

4x4 Backcountry Travel behoudt zich het recht voor de prijs te wijzigen of de reisbeschrijving aan te passen, in geval van veranderingen in wisselkoersen, weersomstandigheden, wettelijke regelgeving of andere factoren buiten de macht van 4x4 Backcountry Travel.

De reissom is vastgesteld op basis van prijzen, belastingen en wisselkoersen die gelden op het moment van factuurdatum. Indien zich na dit tijdstip grote wijzigingen voordoen in genoemde componenten, dan behoudt 4x4 Backcountry Travel zich het recht voor deze kosten door te berekenen.


Verzekering

4x4 Backcountry Travel adviseert haar klanten een individuele reis- en annuleringsverzekering af te sluiten in het land van herkomst. Dekking moet idealiter voorzien in: annulering en voortijdig afbreken van de reis, medische kosten en ongevallen (inclusief hulpverlening “emergency rescue”) diefstal/verlies of beschadiging van bagage (inclusief reisdocumenten, kostbaarheden, geld), en repartiering van uw auto. Dekking verschilt per verzekeraar. Controleer voor vertrek of activiteiten waaraan u voornemens bent deel te nemen, ook door uw verzekeraar worden gedekt. Heeft u slechts een basis ziektekostenverzekering, dan raden wij u aan via uw reisverzekering een uitgebreide dekking af te sluiten voor medische kosten.

 

Reisdocumenten, reisbescheiden en bagage

De reiziger dient bij vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste geldige reisbescheiden en reisdocumenten, zoals paspoort en rijbewijs. De reiziger dient bij de betreffende instellingen en instanties de toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit van deze reisbescheiden zelf te controleren. 4x4 Backcountry Travel is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen hiervan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. 4x4 Backcountry Travel is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

 

Vaccinaties/Visa

Informatie omtrent vaccinaties en visa worden door 4x4 Backcountry Travel verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties te worden gecontroleerd. Aan de informatie die door 4x4 Backcountry Travel wordt verstrekt, kunnen geen rechten ontleend worden.

 

Aansprakelijkheid

4x4 Backcountry Travel is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij beoordeling hiervan dient men rekening te houden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.

4x4 Backcountry Travel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

1.Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.

2.Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden.

3.Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van 4x4 Backcountry Travel en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan 4x4 Backcountry Travel kunnen worden toegerekend.

4.Overmachtsituaties zoals; natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigen vluchtschema’s.

5.Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.

6.Ziekte van de reiziger.

7.Fouten en/of wijzigingen gemaakt door luchtvaartmaatschappijen en of veerdiensten.

8.4x4 Backcountry Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of

Annuleringsverzekeringen de kosten dekken.

9.In geval 4x4 Backcountry Travel aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.

10.De aansprakelijkheid van 4x4 Backcountry Travel voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot maximaal éénmaal de reissom.

 

Eigen risico van de reiziger

De reiziger neemt volledig op eigen risico deel aan het verkeer. De reiziger zal 4x4 Backcountry Travel op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij de deelnemer eventueel betrokken raakt. Reiziger is zich ervan bewust dat bij off-road rijden er hogere risico’s op schade zijn dan op de normale wegen.

De reiziger is zich ervan bewust dat zijn voertuig bij verschillende reizen (zie detail beschrijving per reis) krassen kan oplopen omdat sommige paden dicht begroeid zijn. Het is aan reiziger om te overwegen hiervoor preventieve maatregelen te namen zoals b.v. beschermende folie op de auto aan te (laten) brengen. 4x4 Backcountry Travel accepteert geen aansprakelijkheid voor schades aan reizigers voertuig.

 

De reiziger verkeert in voldoende fysieke en mentale conditie om de reis te maken en zal de organisatie van deze reis op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade of ongevallen die voortkomt uit onvoldoende fysieke of mentale gezondheid.

 

De reiziger wordt geacht zijn voertuig in een goede staat van onderhoud te laten deelnemen aan de reis, en dient bij aanmelding van een reis te voldoen aan de criteria die in de moeilijkheid classificatie van 4x4 Backcountry Travel voor elke reis zijn vastgelegd.

 

Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden 4x4 Backcountry Travel niet.


Datum laatste wijziging: 10 september 2020